home :: site contents :: contact     
The Holy Bible (with Commentary)
The Psalms (for singing)

Scottish Gaelic Turkish

Foreign Languages
Law and Grace
Short Articles

Doctrinal Articles
Stories of Faithful Christians
Famous Letters
Sermons

Summary of Bible Teaching

The Christian’s Great Interest
Gospel Mystery of Sanctification

Pilgrim’s Progress

Christian Clothing

Other Online Books

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

KİTABI MUKADDES: Efesoslulara 5 

 

The Holy Bible: Ephesians 5 in Turkish

 

 

İMDİ sevgili çocuklar gibi, Allaha uyanlar olun,

 

2ve Mesih sizi sevdiği, ve hoş kokulu bir rayiha olmak üzre kendisini bizim için Allaha takdime ve kurban olarak teslim ettiği gibi, siz de sevgide yürüyün.

 

3Fakat mukaddeslere yakışır surette, aranızda zina ve her türlü pislik yahut tamah anılmasın bile;

 

4ve lâyık olmıyan edepsizlik ve ahmakça söylenmek, yahut kaba şakalar olmasın; fakat daha ziyade şükredilsin.

 

5Çünkü bunu bilirsiniz ki Mesihin ve Allahın melekûtunda her zani, yahut murdar, yahut putperest demek olan tamakâr adamın mirası yoktur.

 

6Hiç kimse sizi boş sözlerle aldatmasın, çünkü Allahın gazabı itaatsizlik oğulları üzerine bunlardan dolayı gelir.

 

7İmdi onların şerikleri olmayın;

 

8çünkü bir vakitler karanlık idiniz, fakat şimdi, Rabde nursunuz

 

9(çünkü nurun meyvası bütün iyilik ve salâh ve hakikattedir),

 

10Rabbe makbul olan şey nedir, onu temyiz ederek nurun çocukları gibi yürüyün;

 

11ve karanlığın semeresiz işlerine iştirak etmeyin, fakat daha ziyade onları tevbih edin;

 

12çünkü onlar tarafından gizlice olan şeyleri söylemek bile ayıptır.

 

13Fakar her şey tevbih olununca, nur tarafından izhar olunur; çünkü her izhar olunan şey nurdur.

 

14Bunun için diyor: Ey uyuyan, uyan ve ölülerden kıyam et, ve Mesih sana parlıyacaktır.

 

15İmdi hikmetsizler gibi değil, fakat hikmetliler gibi nasıl yürüdüğünüze dikkatle bakın;

 

16fırsatı satın alın, çünkü günler fenadır.

 

17Bunun için akılsız olmayın, fakat Rabbin iradesi nedir anlayın.

 

18Ve şarapla sarhoş olmayın, onda edepsizlik vardır, fakat Ruhla dolu olun;

 

19birbirinize mezmurlar, ilâhiler ve ruhanî nağmeler söyliyerek yüreğinizde Rabbe terennüm ve taganni ederek,

 

20her şey için daima Rabbimiz İsa Mesihin ismile Allaha ve Babaya şükrederek,

 

21Mesih korkusunda birbirine tâbi olun.

 

22Ey kadınlar, kendi kocalarınıza Rabbe tâbi olur gibi tâbi olun.

 

23Çünkü bedenin kurtarıcısı Mesih kilisenin başı olduğu gibi, erkek de kadının başıdır.

 

24Fakat kilise Mesihe tâbi olduğu gibi, kadınlar da böylece her şeyde kocalarına tâbi olsunlar.

 

25Ey kocalar, Mesih kiliseyi su yıkması ile kelâmla temizliyerek takdis etsin diye,

 

26leke yahut buruşuk, yahut bu gibi şeylerden biri olmıyarak, onu bizzat kendine izzetli olarak arzetsin,

 

27ve mukaddes ve lekesiz olsun diye, onun uğruna kendisini teslim edip kiliseyi sevdiği gibi, karılarınızı sevin.

 

28Böylece kocalar kendi karılarını kendi bedenleri gibi sevmeğe borçludurlar. Kendi karısını seven kendini sever;

 

29çünkü kimse hiç bir vakit kendi bedeninden nefret etmemiştir;

 

30fakat kendi bedeninin azası olduğumuz için, Mesih kiliseyi beslediği ve kayırdığı gibi, onu besler ve kayırır.

 

31Bunun için adam babasını ve anasını bırakacak, ve karısına yapışacaktır, ve ikisi bir beden olacaklardır.

 

32Bu sır büyüktür; fakat ben Mesih hakkında, ve kilise hakkında söyliyorum.

 

33Bununla beraber sizden her biri de kendi karısını böylece kendisi gibi sevsin; ve kadın kocasına hürmet etsin.