home :: site contents :: contact     
The Holy Bible (with Commentary)
The Psalms (for singing)

Scottish Gaelic Turkish

Foreign Languages
Law and Grace
Short Articles

Doctrinal Articles
Stories of Faithful Christians
Famous Letters
Sermons

Summary of Bible Teaching

The Christians Great Interest
Gospel Mystery of Sanctification

Pilgrims Progress

Christian Clothing

Other Online Books

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        The Holy Bible: John 3:11-21 in Gaelic

 

AN SOISGEUL A REIR EOIN (THE GOSPEL ACCORDING TO JOHN)

 

Caib. III. 11-21 

 

 

11Gu deimhin deimhin tha mi ag rdh riut, gu bheil sinne a labhairt an ni as fios duinn, agus a toirt fianuis air an ni sin a chunnaic sinn; agus cha ghabh sibhse ar fianuis.

 

12Ma dhinnis mi dhuibh nithean talmhaidh, agus nach creid sibh, cionnus a chreideas sibh ma dhinnseas mi dhuibh nithean namhaidh?

 

13Agus cha deachaidh aon neach suas do namh, ach an ti a thinig a nuas o namh, Mac an duine a tha air namh.

 

14Agus mar a thog Maois suas an nathair s an fhsach, is ann mar sin is igin do Mhac an duine bhi air a thogail suas:  

 

15Chum as ge be neach a chreideas ann, nach sgriosar e, ach gum bi a bheatha mhaireannach aige.

 

16Oir is ann mar sin a ghrdhaich Dia an saoghal, gun dthug e aon-ghin Mhic fin, chum as ge be neach a chreideas ann, nach sgriosar e, ach gum bi a bheatha shorruidh aige.

 

17Oir cha do chuir Dia a Mhac don t-saoghal, chum gun dteadh e an saoghal, ach a chum gum bitheadh an saoghal air a shaoradh trd-san.

 

18An ti a chreideas ann, cha dtear e: ach an ti nach creid, tha e air a dhteadh cheana, a chionn nach do chreid e ann an ainm aoin-ghin Mhic Dh.

 

19Agus is e so an dteadh, gun dthinig an solus don t-saoghal, agus gun do ghrdhaich daoine an dorchadas nis m nan solus, a chionn gun robh an gnomharan olc.

 

20Oir gach neach a tha deanamh uilc, tha e toirt fuatha don t-solus, agus cha-neil e teachd chum an t-soluis, air eagal gum bitheadh oibre  air a chronachadh.

 

21Ach an ti a ni an fhrinn, thig e chum an t-soluis, chum gum bi oibre follaiseach, gur ann an Dia a rinneadh iad.